Missio


NMKY on kansainvälinen kristillisekumeeninen liike, joka sai alkunsaEnglannissa vuonna 1844. NMKY on nykyisin maailman suurin ei-poliittinennuorisoliike, jonka parissa toimii maailmanlaajuisesti noin 58miljoonaa ihmistä yli 11000 paikallisjärjestössä. Liikkeessä on mukana720000 vapaaehtoista ja sillä on palveluksessaan noin 96000 työntekijää.Toiminta perustuu niin sanottulle ”kolmio-periaatteelle”, jossafyysinen, henkinen ja hengellinen kasvu ovat kaikki yhtä tärkeitätasapainoisen ihmisen kehitykselle. Nuoria, alle 30 -vuotiaita liikkeessäon noin 80% ja naisjäseniä on noin puolet.

VANTAAN NMKY:N PERUSTEHTÄVÄ, MISSIO

Missio (toiminta-ajatus) kertoo, miksi yhdistys on olemassa. Vantaan NMKY-liikkeen perusta on kristillisessä etiikassa ja kansainvälisen NMKY-liikkeen yhteisessä arvopohjassa, jotka on määritelty Pariisin Baasiksessa, Kampalan Prinsiipeissä ja Challenge 21:ssä. NMKY-liikkeen kansainvälisenä symbolina on tasasivuinen punainen kolmio, joka kuvaa NMKY:n tehtävää hoitaa tasapuolisesti kaikkia ihmisen ulottuvuuksia: sielua, henkeä ja ruumista. NMKY:n tunnuslauseena on lainaus Johanneksen evankeliumin 17. luvusta ”että he kaikki yhtä olisivat”.

VISIO 2020

Visio on yhdistyksen tavoitetila. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää leiri-, retki-, kerho- ja liikuntakasvatustoimintaa lasten, nuorten ja perheiden keskuudessa.

STRATEGIA 2016 - 2020

PÄÄMÄÄRÄ
Vantaan NMKY ry on yhteisö, joka tuottaa merkitystä elämään tahtotilana "empowering young people". Toimijana sillä on näkyvä ja selkeä rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjänä.
PERUSTEHTÄVÄ
Vantaan NMKY toimii kristillisten arvojen pohjalta kokonaisvaltaista hyvinvointia
vahvistaen. Toiminnan keskiössä ovat lapset ja nuoret.
ARVOT
Vantaan NMKY on osa kansainvälistä NMKY–liikettä, jonka keskeinen arvo on yksilön
henkisen, hengellisen ja fyysisen kasvun tukeminen (ns. kolmioperiaate).
Toiminta on helposti saavutettavaa, monipuolista ja ihmisen yksilöllisyyttä kunnioittavaa.
Toiminnassa on mahdollisuus kokea yhteisöllisyyttä.
Kristilliset arvot näkyvät toiminnassa erilaisuuden hyväksymisenä ja työskentelynä
yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi. Näiden pohjalta luodaan ympäristö, jossa rakkaus
ja ymmärrys vallitsevat ihmisten välillä.
Vantaan Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry, Sähköposti |  Mobiili